Adatvédelmi Nyilatkozat - La Femme Esküvői Ruhaszalon

I. Általános rendelkezések

Az adatkezelő adatai:

 • név: Schindler-Nagy Veronika Adrien egyéni vállalkozó
 • székhely: 4025 Debrecen, Piac utca 81. fszt. 1. sz.
 • adószám: 72575109-2-29
 • elektronikus elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. (e-mail és egyéb online kapcsolat felvételi lehetőség)
 • telefonos elérhetőség: +36 30 2516518

mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő).

Az Adatkezelő a jelen tájékoztatóval kívánja biztosítani az Infotv. 15. §-ában, valamint a GDPR rendelet 12. cikkében meghatározott érintetti tájékoztatáshoz való jog megvalósulását.

A tájékoztató célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak az Adatkezelő által kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatokat kezel, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek.

A tájékoztatóval az Adatkezelő tájékoztat a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a jogaik gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

II. Az adatvédelem alapfogalmai

 • Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Idetartozik különösen a név, cím, telefonszám, e-mail cím, képmás;
 • Különleges adat:
  • a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
  • az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 • Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 • Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajthatja;
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, továbbá a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl.: ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 • Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 • Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;
 • Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 • Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;
 • Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

III. Az adatvédelem alapelvei

Az Adatkezelő kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján végez adatkezelést a cél eléréséhez feltétlenül szükséges mértékben és ideig. Az Adatkezelő személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása, vagy jogszabály alapján kezel.

Az Adatkezelő a tevékenysége során mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, valamint a jelen adatvédelmi tájékoztató rendelkezései - így különösen az adatkezelés célhoz kötöttsége, mint alapelv - folyamatosan és maradéktalanul érvényesüljenek.

IV. A személyes adat Adatkezelő birtokába történő kerülésének módja

Az Adatkezelő a szerződő féllel megkötött szerződés alapján, a szerződéskötéskor rendelkezésére bocsátott és a szerződésben rögzített adatait, valamint a szerződés teljesítése során keletkezett fényképfelvételeket kezeli.

V. Adatkezelési célok

Az Adatkezelő a következő célokra használja fel az általa kezelt személyes adatokat:

 1. A szerződés megkötése érdekében, ebből a célból a következő személyes adatok kerülnek rögzítésre: név, anyja neve, születési idő, lakcím.
 1. A szerződés teljesítése során, ebből a célból rögzítésre kerülő személyes adatok: fényképfelvételek (képmás).
 1. A szerződő féllel folytatott kommunikáció érdekében rögzítésre kerülő személyes adatok: név és elérhetőség.
 1. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezéseinek betartása érdekében rögzítésre kerülő személyes adatok: számlázással kapcsolatos személyes adatok.
 1. Marketing célú felhasználás: név, képmás.

Az Adatkezelő különleges személyes adatot nem kezel.

VI. Az adatkezelés jogalapja

A jelen tájékoztató V.1-3. és V.5. pontjában megjelölt adatkezelési tevékenységek jogalapját egyrészt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5. § (1) a) pontja, valamint a GDPR rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja képezi, vagyis az érintett, mint szerződő fél hozzájárulása.

Ehhez társul továbbá az V.1-2. pont vonatkozásában a GDPR rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja is, mely szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik szerződő fél.

A jelen tájékoztató V.4. pontjában megjelölt adatkezelési tevékenység jogalapját az Info tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja, illetve a 6. § (5) bekezdés a) pontja, valamint a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja képezi, mely szerint az ilyen adatkezelési tevékenység a jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges.

VII. A személyes adatok átadása, megadása, megtagadásának a következményei

Amennyiben a szerződő fél a szerződés teljesítése és a szolgáltatások nyújtása érdekében, az Adatkezelő számára elengedhetetlenül szükséges, a tájékoztató V. Fejezetében részletezett személyes adatokat nem bocsátja a szerződő fél rendelkezésére, vagy a rendelkezési jogot visszavonja, úgy az Adatkezelő a kért szolgáltatásokat egyáltalán nem, vagy csak részben fogja tudni biztosítani.

Ebben az esetben nem lehetséges az esetlegesen már kifizetett díjak visszatérítése.

VIII. A személyes adatok megőrzésének az ideje

A jelen adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott céloknak megfelelően, a vonatkozó jogszabályokban előírt elévülési határidőig vagy az érintett visszavonásáig kerülnek megőrzésre a személyes adatok.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a szerinti számviteli dokumentumok esetén, az iratmegőrzési idő a pénzügyi év zárását követő nyolc év.

Ha bírósági vagy fegyelmi eljárást kezdeményeznek, akkor a személyes adatokat az eljárás megszűnéséig meg kell őrizni, ideértve az esetleges jogorvoslat időtartamát, azt követően polgári jogi követelések esetén ezeket az adatokat törölni kell, miután a polgári jog szerinti elévülési idő letelt.

A marketing célú hozzájárulás alapján történő adatkezelés esetén (weboldal, facebook és egyéb marketinganyagok) a személyes adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásáig történik.

IX. Az adatkezelés szabályai

Az adatokat az Adatkezelő kezeli. Az adatkezelések helye az Adatkezelő székhelye. Az adatokhoz az Adatkezelő rendelkezik hozzáféréssel, a szolgáltatás teljesítése érdekében.

Amennyiben bármely hatóság megkeresi az Adatkezelőt tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett, úgy az Adatkezelő a megkereső szerv részére, amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte, a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.

 

Az Adatkezelő adatvédelmi nyilvántartása, a jelen tájékoztatóban a fentiekben rögzítésre került, mely az alábbiakat tartalmazza:

adatkezelés célját

adatok fajtáját, kezelésének jogalapját

érintettek körét

adatok forrását

adatra vonatkozó esetleges továbbításának fajtáját, címzettjét és jogalapját

az adott adatfajta törlésének határidejét

X. Tájékoztatás és a hozzáféréshez való jog

A szerződő fél az Adatkezelőtől bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, így az Adatkezelő által kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – a személyes adat továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.  Az Adatkezelő a tájékoztatási kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban vagy elektronikus formában adja meg a kért tájékoztatást.

XI. Az adatok helyesbítése, törlése (elfeledtetése), az adatkezelés korlátozása, adathordozhatósághoz való jog

Adatváltozás vagy téves adatrögzítés észlelése esetén, a szerződő fél kérheti kezelt adatainak helyesbítését. A téves adatot az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha a

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • a szerződő fél visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • a szerződő fél tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

A szerződő fél kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • a szerződő fél vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és a szerződő fél ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a szerződő fél igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • a szerződő fél tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a szerződő fél jogos indokaival szemben.

A helyesbítésről, a törlésről és a korlátozásról a szerződő felet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel, az érintett jogos érdekét nem sérti.

XII. Tiltakozási jog és a visszavonás joga

A szerződő fél tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen az Infotv. 21. §-ában foglalt esetekben, és panaszával az Adatkezelőhöz fordulhat. Amennyiben a döntést a szerződő fél nem tartja kielégítőnek, vagy a fenti határidőben nem születik döntés, a szerződő fél a döntés közlésétől, vagy a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Ha az Adatkezelő a szerződő fél tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

A szerződő fél jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 • Az adatbiztonság, az adatok tárolása

Az Adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat az Adatkezelő kizárólag az általa hozzáférhető szerveren tárolja. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 • A személyes adatok marketing célú felhasználása

Amennyiben a szerződő fél külön nyilatkozattal hozzájárulását adja a személyes adatok, különösen a képmás marketing célú felhasználásra, úgy az Adatkezelő jogosulttá válik az elkészült fényképfelvételeknek:

- az Adatkezelő facebook, instagram, pinteres és tik-tok oldalon történő nyilvános közzétételéhez, megosztásához;

- az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalon történő nyilvános közzétételéhez;

- egyéb marketinganyagokhoz történő felhasználására.

A marketing célú hozzájárulás alapján történő adatkezelés esetén (weboldal, facebook és egyéb marketinganyagok), a VIII. Fejezetben foglaltaknak megfelelően, a személyes adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásáig történik.

XV. Felelősségkorlátozás

A szerződő fél számára átadott fényképfelvételek szerzői jogvédelem alatt állnak. Nyilvános felhasználásuk kizárólag az adatkezelő előzetes hozzájárulásával történhet.

Az adatkezelő nem vállal felelősséget azért, ha külső felek a saját céljaikra felhasználják a személyes adatokat. Ilyen esetben a külső fél tekintendő adatkezelőnek.

XVI. Jogorvoslati lehetőségek

 •  A személyes adatokkal kapcsolatos visszaélés észlelése esetén, a szerződő fél jogosult az adatvédelmi hatósághoz fordulni és panaszt benyújtani, az alábbi címre: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1 391-1400; telefax: +36-1 391-1410; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

esküvői ruha, menyasszonyi ruha Debrecen - La femme esküvői ruha szalon

esküvői ruha kölcsönzés és vásárlás La femme szalon Debrecen

különleges menyasszonyi ruhák, prémium méretreigazítás

Kapcsolat


hello@lafemmeszalon.hu

4025 Debrecen Piac u. 81./1.

Telefon: + 36 30 2516518


Felhasználási feltételek
Adatvédelmi Nyilatkozat

Média megjelenések

Viasat3
Fórum Debrecen
Alföld TV
Esküvői Trend Magazin
Esküvői Divat Magazin
Magyar Esküvő
Weboldalunk a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében sütiket (cookie) használ. A Weboldal használatával Ön beleegyezik az ilyen adatfájlok fogadásába és elfogadja az adat és süti - kezelésre vonatkozó irányelveket. Tovább olvasom >>